Het ABC van de school

U treft op deze pagina heel veel informatie aan over allerhande schoolse zaken.
Mocht u de informatie die u zoekt hier niet aantreffen, stel ons hiervan in kennis.
Alvast bedankt.

A

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden van nieuwe leerlingen van gezinnen die reeds onze school bezoeken, kan middels het inleveren van een ingevuld aanmeldingsformulier.

Voor het aanmelden van kinderen uit nieuwe gezinnen verzoeken we u vriendelijk een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek op onze school.

Absentie - melden

Dit kan natuurlijk altijd middels een telefoontje.
U kunt de leerkrachten van de groep van uw kind ook middels het formulier ‘ziekmelden’ op de hoogte brengen.
Dit formulier vindt u onder het kopje ‘contact’.

Adreswijziging

Wilt u middels mail uw adreswijziging doorgeven aan onze secretaressse?
Haar mailadres is secretaressedewegwijzer@smdb-lunteren.nl

Afvalinzameling (gescheiden)

Op onze school scheiden we afval. Op dinsdag zamelen we oud papier in.  U kunt dit deponeren in de blauwe containers in de buitenberging.

Allergieën

Heeft uw kind een allergie dan horen dat graag van u zodat wij daar rekening mee kunnen houden.

B

Bevoegd gezag

Onze scholen vallen onder het bestuur van de vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Lunteren.
Voor meer informatie: http://www.smdb-lunteren.nl

Bezoek tandarts, huisarts, specialist

Bezoek aan de tandarts, huisarts, specialist of anderszins bij voorkeur buiten de reguliere schooltijden.
Mocht dit onverhoopt toch onder schooltijd vallen, dan graag melden bij de groepsleerkrachten.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Wij hebben op onze school geen voor- of naschoolse opvang maar uitbesteed aan Partou kinderopvang Lunteren,
Kerkhoflaan 31,
6741 BN Lunteren,
0318 – 48 65 81

 

Vanaf het nieuwe schooljaar bieden we onze eigen BSO aan. Zie voor de informatie op deze website bij Kinderopvang.

C

Centrum voor Jeugd en Gezin

Onze schoolmaatschappelijk werker is Andries Kuiper.
Hij is te bereiken op 06 – 464 42 855 of middels mailadres akuiper@opella.nl.

Communicatie

We staan een open communicatie voor.  Mocht u over wat dan ook van gedachten willen wisselen, aarzel dan niet met de desbetreffende persoon een afspraak te maken.

Onze school heeft ook een aanspreekpunt vertrouwenspersoon.  Dit is Henk van Ravenswaaij, aanwezig maandag t/m donderdag en natuurlijk altijd bereikbaar middels telefoon of mail.

Conciërge

Onze school heeft een conciërge, t.w. Gijs Harthoorn.  Hij is op dinsdag op onze school aanwezig.

Containers

De metalen container op het schoolplein is voor restafval.

De blauwe containers zijn voor oud papier.

De oranje container gebruiken we op school voor plastic afval.

D

Dammen

Onze school doet jaarlijks mee aan schooldamtoernooi dat georganiseerd wordt door de plaatselijke damvereniging D.E.S.  Alle kinderen mogen meedoen.

Onze school doet ook mee aan de landelijke damcompetitie voor scholen en is in het verleden vaak doorgedrongen tot de finale van Nederland.

Digitaal

Berichtgeving vanuit de school naar ouders/verzorgers vindt vrijwel altijd digitaal (middels mail) plaats.  Daarmee willen we de papierafvalberg tegen gaan.

Dieren op school

Uitsluitend in overleg met de leerkracht vanwege allergieën enz.

Directie

De directie bestaat uit Albert van der Blom (directeur, dinsdagmorgen en vrijdag aanwezig)

Doorstromen

We staan een ononderbroken ontwikkeling door voor onze leerlingen.  Dat betekent dat zitten blijven in principe niet voorkomt.  Kinderen kunnen we switchen van niveau (lager of hoger, afhankelijk van hun prestaties).

E

Eten en drinken

Voor de pauze of tussen de middag kunt u uw kind eten en drinken meegeven.  Wilt u zorg dragen voor een deugdelijk (afsluitbare) verpakking?  Woensdag is fruitdag op onze school.

Excursies

Gedurende het cursusjaar gaan groepen op excursie of schoolreis.  U krijgt hierover informatie van de leerkrachten.

F

Fietsenstalling

Onze school heeft een apart gedeelte waar de fietsen gestald worden.  De fietsstalling is gelegen bij de ingang aan de Schansweg.

Foto’s

Er worden op onze school veel foto’s gemaakt.  Aan het begin van het jaar vragen we uw toestemming tot het plaatsen van foto’s, waarop uw kind/kinderen te zien is/zijn. Het komt soms voor dat mensen veranderen van mening en alsnog toestemming willen geven.  Dit kan altijd.  Het omgekeerde overigens ook.  Wilt u dit wel doorgeven aan onze secretaresse?

G

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze scholen hebben een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.  Deze wordt gevormd door leden uit de afzonderlijke medezeggenschapsraadleden van de scholen.

Gevonden voorwerpen

Het komt regelmatig voor dat kleding in onze school aangetroffen wordt, waarvan niemand weet van wie het is.  Al deze “vondsten” geven we dan een plaatsje in onze binnen berging.  Mocht u iets missen, vraag dan gerust of u even in de berging mag kijken.

Gezond eten en drinken

Dit vinden we belangrijk op onze school en daarom hebben we woensdag ook uitgeroepen als fruitdag.

Gymlocatie

De groepen 2 t/m 4 maken voor de gymlessen gebruik van Ut Sporthuus te Lunteren.
Stamgroep 1 maakt gebruik van de speelzaal op school.

Gegevens ’t Sporthuus:
Ut Sporthuus Lunteren,
Wormshoefweg 6,
6741 ZG Lunteren.
tel. 0318-489340

Gymrooster

In onze schoolgids treft u de gymtijden aan.  De stamgroepen 2 t/m 4 gymmen op donderdagmiddag van 14.15 tot 15.15 uur in ’t Sporthuus te Lunteren.

Gymspullen

Onze leerlingen sporten in sportkleding en dragen sportschoeisel.
Wilt u zorg dragen voor passende gymkleding?

H

Huiswerk

Google classroom zal worden gebruikt om o.a. de huiswerkbrieven en het nodige huiswerk te communiceren.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht van uw kind(eren).

I

Informatieplicht aan ouders na een echtscheiding

Wij hebben een informatieplicht aan (gescheiden) ouders van onze leerlingen.

Inspectie van het Onderwijs

Contactgegevens:
Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Interne begeleiding (IB-ers)

Onze school heeft een IB-er, dit is Corine van Geerensteijn.
(c.vangeerensteijn@smdb-lunteren.nl)

 

Internetgebruik

Onze school maakt binnenkort gebruik van een snelle glasvezelverbinding.
Internetgebruik is toegestaan, mits dit valt binnen het onderwijsaanbod.  Vrij surfen is dus niet toegestaan.

Inzamelen

Naast oud papier zamelen we ook inktcartridges en oude batterijen in.
In de school staan een doos en ton waarin dit gedeponeerd kan worden.

J

Jarig en dan … trakteren!

Natuurlijk mogen kinderen hun klasgenoten trakteren als ze jarig zijn.
Met een felicitatiekaart mogen ze met een paar klasgenoten de groepen langs.
Gezonde traktaties zouden natuurlijk fijn zijn.

K

Klachtenregeling

Onze school hanteert een klachtenregeling.  Op verzoek kunnen we u een kopie van dit document ter beschikking stellen.

Kwaliteitszorg

De kwaliteit van ons onderwijs bewaken we o.a. door het afnemen van landelijk genormeerde toetsen, de zogenaamde CITO-toetsen.

Resultaten van deze toetsen en andere worden geanalyseerd en daar waar nodig acties ter verbetering van resultaten in gang gezet.  Hierin spelen beide IB-ers, naast de overige teamleden, een grote rol.

L

Lestijden

Elke ochtend van 8.45 uur tot 12.00 uur. Uitgezonderd de woensdag, want dan eindigt de schooldag om 12.15 uur. Elke middag wordt er van 13.15 uur tot 15.30 uur lesgegeven.

De eerste bel gaat ’s morgens om 8.40 uur en ‘s middags om 13.10 uur. De kinderen gaan dan naar binnen. Om 8.45 uur gaat er weer een bel. Dan beginnen de lessen. De kinderen moeten dan in de klas zijn.

De kinderen van Stamgroep 2 t/m 4 spelen voor schooltijd op het plein. De kinderen van stamgroep 1 kunnen vanaf 8.35 en 13.05 uur in de klas worden gebracht. De leerlingen van stamgroep 1 kunnen dus tien minuten voor de aanvang van de lessen naar binnen. Dan is er in de klas ook toezicht door de leerkracht. De leerlingen van stamgroep 1 en 2 hebben elke vrijdagmiddag vrij.

M

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief)

 

Hier vindt u ons protocol meldcode.

Medezeggenschapsraad

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden.  Twee leden zijn ouder/verzorgers van leerlingen van onze school en twee teamleden.

O

Onderwijstijd

Zie lestijden.
Onze schooltijden kunt u ook vinden in onze schoolgids,

Ongevallenregistratie

Op onze school registreren we ieder ongeval.  We proberen daar waar nodig in en om de school de situatie aan te passen omdat we een veilige school willen zijn.

Oudercommissie/contactpersonen

In de groepen werken we met contactpersonen.

Oud Papier Actie

Iedere dinsdag kunt u uw papierafval deponeren in de blauwe containers.  Deze staan opgesteld in de buitenberging.

P

Paasviering

We vieren het Paasfeest jaarlijks met ouders, leerlingen en leerkrachten in de Moluks Evangelische Kerk te Lunteren.

Parkeren

Achter de school treft u onze parkeerplaats.  Graag parkeren in de vakken en bij een gebrek aan parkeerplaatsen kunt u uw auto ook parkeren langs de Schansweg (ter hoogte van de kleuteringang) of Nederwoudhof.

Passend Onderwijs - Zorgplicht

De nieuwe Wet passend onderwijs is ingegaan op 1 augustus 2014. Vanaf dat moment hebben schoolbesturen ‘zorgplicht’. Dat betekent dat de school waar u uw kind aanmeldt, voor passend onderwijs moet zorgen. Dat kan op die school zelf zijn, of op een andere, meer passende school. Samen zijn de 35 schoolbesturen in Rijn & Gelderse Vallei verantwoordelijk voor passend onderwijs voor álle kinderen in het samenwerkingsverband.

Pesten

Pesten is natuurlijk niet altijd te voorkomen maar als team willen wij ons inspannen dit te voorkomen.  In de groepen wordt een anti-pestprotocol besproken en uiteindelijk ondertekend.  Tevens wordt er aandacht besteed aan omgangsvormen en proberen we sociale vaardigheden te stimuleren.  Dit alles om samen een fijne, leerzame maar bovenal pestvrije schoolperiode voor iedere leerling te realiseren.

Plastic

Wij scheiden afval.  Zie tevens inzamelen.

Pleinwacht

In de pauzes en voor aanvang schooltijd houden leerkrachten bij toerbeurt toezicht op ons schoolplein.

Plusklas

De scholen van onze vereniging beschikken ook over een “Plusklas” voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Deze lessen vinden op woensdagmorgen op De Bron plaats.  Voor meer informatie aangaande criteria verwijzen we u naar schoolgids of website van de Plusklas: http://www.smdb-lunteren.nl/plusklas

Privacy

De AGV is ook op onze school van toepassing, waarmee uw privacy dus gewaarborgd is.

R

Rapporten

Twee keer per jaar krijgt uw kind een rapport mee.  N.a.v. de rapporten krijgt u een uitnodiging voor een gesprek, de tienminutengesprekken.

Regels en afspraken

Er zijn heel veel regels en afspraken binnen de school en stamgroepen om alles in goede orde te laten verlopen.
Heeft u vragen, schroom niet met ons contact op te nemen.

Registratie

Wij registeren slechts dat wat nodig is van u en uw kind.  Alle registraties kunt u t.a.t. inzien.  Daar heeft u immers het recht toe.

Remedial teaching

Op onze school krijgt een aantal leerlingen kort- of langdurend begeleiding op diverse onderwijskundige gebieden.

Daarnaast hebben we ook leerlingen die we helpen beter sociaal te kunnen functioneren.

Roostervrije dagen

Gedurende een schooljaar zijn er roostervrije dagen.  Uw kind is dan vrij en de teamleden vergaderen of volgen een cursus.  De roostervrije dagen worden bij aanvang schooljaar u meegedeeld.

S

Secretaresse

Op maandagmorgen is onze secretaresse, Walenka Jansen aanwezig op onze school.

Schoolavonden

Er zijn diverse schoolavonden zoals:
-Startgesprekken;
-Informatieavond bij aanvang schooljaar;
-Gecombineerde Openingsactiviteit/Bedankavond;
-Tienminutengesprekken (november);
-Tienminutengesprekken n.a.v. het rapport (twee keer per cursusjaar);
-Kerstviering;
-Sing-In/Nieuwjaarsreceptie;
-Kijkavond n.a.v. het project;
-Kwartiergesprekken i.v.m. de aanmelding voortgezet onderwijs;
-Avond afscheid groep 8.

Schoolgids

In de schoolgids treft u alle informatie aan met betrekking tot onze school.  U kunt de schoolgids downloaden op onze website.

Spreekavonden

Zie schoolavonden.

Schoolondersteuningsprofiel

U kunt hier ons schoolondersteuningsprofiel downloaden.

Schoolmailadres

Ons schoolmailadres is:
basisschoolnederwoud@smdb-lunteren.nl

Schooltijden

Maandag:  van 8.45-12.00 uur  en  van 13.15-15.30 uur
Dinsdag: van 8.45-12.00 uur  en  van 13.15-15.30 uur
Woensdag:  van 8.45-12.15 uur
Donderdag: van 8.45-12.00 uur en van 13.15-15.30 uur
Vrijdag: van 8.45-12.00 uur  en van 13.15-15.30 uur

Stamgroep 1 en 2 hebben vrijdagmiddag vrij.

Schoolreizen

Jaarlijks gaan onze groepen op schoolreis.
Eens in de twee jaar gaat stamgroep 4 niet op schoolreis maar wel drie dagen op schoolkamp.

Sociale Veiligheid

Er is op schoolniveau is notitie veiligheid.  Dit betreft veiligheid in de breedste zin van het woord (in en om het gebouw, betrekking hebben op leerlingen, digitaal enz.).

Scholenbezoek voortgezet onderwijs

Stamgroep 4 bezoekt diverse scholen voortgezet onderwijs (Meerwaarde en Johannes Fontanus College te Barneveld, Ichthus College te Veenendaal).

We bezoeken dus niet alle scholen voor voortgezet onderwijs in onze omgeving.

Sing-In

Na de kerstvakantie hebben we een gecombineerde Sing-In / Nieuwjaarsreceptie.  Alle leerlingen en hun ouders/verzorgers worden hiervoor uitgenodigd.

Schoolsportolympiade

Onze leerlingen uit de midden- en bovenbouw nemen deel aan de Schoolsportolympiade in Ede.

Schoolverzekering voor de leerlingen

Er is een collectieve verzekering afgesloten door de vereniging, die van toepassing is op alle basisscholen van de vereniging. De kinderen zijn bij alle activiteiten in schoolverband verzekerd.

Schoolvoetbaltoernooi

Onze school neemt deel met vele teams aan het schoolvoetbaltoernooi Lunteren.

Startgesprekken

Aan het begin van een nieuw cursusjaar wordt u als ouders/verzorgers uitgenodigd voor een startgesprek.  Het betreft dan de ouders/verzorgers van leerlingen, die dat cursus jaar een nieuwe leerkracht hebben.

Studenten/stagiaires

Gedurende een cursusjaar treft u studenten aan op onze school.  Soms betreft het een maatschappelijke stage, studenten van de PABO of opleiding tot onderwijsassistent.

T

Toetsen

Op onze school worden methode- en landelijk genormeerde toetsen (CITO) afgenomen.  De resultaten van deze toetsen worden vermeld op het rapport.

Tienminutengesprekken

Drie keer per jaar worden er tienminutengesprekken gehouden om de resultaten van uw kind te bespreken.  Twee keer vallen deze gesprekken samen met de uitgave van een rapport.  In november vinden tienminutengesprekken plaats zonder rapport.  Het rapport wordt in februari en aan het eind van het jaar uitgegeven.

TSO

Zie overblijven.

Typen

De afgelopen jaren hebben onze leerlingen zich in kunnen schrijven voor een typecursus.

Sinds cursusjaar 2017-2018 wordt er bij voldoende deelname typeles gegeven op onze school door Rapido Typen.

V

Vakantierooster

Vakantierooster 2020-2021.

Eerste schooldag 31-08-2020
Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 26-02-2021
Goede Vrijdag, Pasen 02-04-2021 t/m 05-04-2021
Koningsdag 27-04-2021
Meivakantie 03-05-2021 t/m 14-05-2021
Hemelvaartsdag en vrijdag 13-05-2021 t/m 14-05-2021
Tweede Pinksterdag 24-05-2021
Laatste schooldag (vrijdagmiddag vrij) 16-07-2021
Zomervakantie 19-07-2021 t/m 27-08-2021

04-12-2020: Sinterklaas
17-12-2020: Kerstviering (groep 1 en 2 donderdagmiddag vrij)
18-12-2020: Kerstvakantie (groep 1 en 2 vrijdag hele dag vrij)
Kerstvakantie (groep 5 t/m 8 vrijdagmiddag vrij)

 

Roostervrije dagen:
09-11.2020
04-02-2021
29-06-2021

Verzuim (ongeoorloofd verlof)

Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar Gemeente Ede.

Voetbalveld

Bij droog weer mogen onze leerlingen gebruik maken van het voetbalveld achter de school.  Bij de entree hangt een rooster wie wanneer mag voetballen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Bij inschrijving van leerlingen bij ons op school wordt gevraagd of u bereid bent deze jaarlijkse vrijwillige bijdrage te voldoen. U geeft dit op het inschrijfformulier aan. Dit geldt dan als overeenkomst tot de betaling van de ouderbijdrage. Met deze vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage kan er ten behoeve van uw kind(-eren) wat extra’s gedaan en/of gekocht worden. O.a. voor Kerst, Koningsdag, 5 december, excursies, schoolreizen, schaatsen, schoolvoetbal e.d. Per gezin is het richtbedrag €25,00 per kind per cursusjaar. Wij willen u erop wijzen, dat deze jaarlijkse ouderbijdrage geheel vrijwillig is. U bent dus nergens toe verplicht.

Verkeersbrigadiers

Veiligheid voor onze leerlingen staat hoog in het vaandel.  Omdat onze school op een kruispunt van wegen staat hebben we een grote groep ouders/verzorgers die als verkeersbrigadier ons meehelpen die veilige schoolomgeving te realiseren.

VVE

We werken samen met onze peuterspeelzaal “Benjamin”. Deze peuterspeelzaal is een officiële VVE-speelzaal. Dat houdt in dat zij werken met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. In de niveaugroepen 1 t/m 4 wordt extra hulp ingezet voor taal- spraakontwikkeling.

W

WWW

Onze school is op diverse plekken op het world wide web te vinden:
-Website www.nederwoudlunteren.nl:
-Facebookpagina van Nederwoud
-Online Portal Nederwoud: www.elobasisonderwijs.nl

Z

Zendingsprojecten – Zendingsgeld

Op maandag zamelen we zendingsgeld in waarmee we diverse projecten en adoptiekinderen steunen.