De Vereniging

Algemeen

Bestuurlijk valt Nederwoud onder de Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Lunteren. Deze schoolvereniging bestuurt behalve Nederwoud ook de De Bron en De Wegwijzer. Zij is nauw gelieerd aan de Stichting Christelijke Peuterspeelzaal Benjamin. Samen met deze stichting stimuleert de vereniging voorschoolse educatie en verzorgt ook de opvang voor en naschool. Vanaf schooljaar 2021-2022 is dit aanwezig op onze school.

Grondslag

De grondslag van onze schoolvereniging is “het eeuwig blijvende, onveranderlijke Woord van God, de Heilige Schrift en de daarop gegronde gereformeerde belijdenisgeschriften (de Drie Formulieren van Enigheid). Haar beginsel is dat het onderwijs geheel in overeenstemming moet zijn met de Heilige Schrift in de zin als hiervoor aangegeven” (statuten, artikel 2).

In de genoemde formulieren belijden wij de Heere Jezus Christus, de Zoon van God als Zaligmaker. Alleen door Hem kunnen wij verzoend worden met God de Vader. De Heilige Geest leert ons Hem kennen en uit Hem leven. De formulieren zijn als volgt samen te vatten: een onderwijzing in de christelijke leer voor de jeugd (Heidelbergse Catechismus), een getuigenis naar buiten (Nederlandse Geloofsbelijdenis) en een verwerping van dwaalleer (Dordtse Leerregels).

Bestuur en toezicht

Onze vereniging kent twee bestuursorganen: de algemene vergadering en het verenigingsbestuur. De verenigingsleden kiezen op de algemene vergadering de leden voor het verenigingsbestuur. Dit is in de uitoefening van zijn taken gebonden aan de verenigingsstatuten.

In het verenigingsbestuur zijn de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Het dagelijks bestuur heeft uitvoerende bestuurstaken, het algemeen bestuur toezichthoudende taken zoals bedoeld in artikel 17 uit de Wet op het primair onderwijs.

Het gezamenlijke bestuur legt verantwoording af aan de ledenvergadering. De bestuursleden oefenen hun taken uit in het belang van de vereniging, van de scholen die door de vereniging in stand worden gehouden en van de samenleving. In de statuten en het bestuursreglement zijn de positie en het takenpakket van het dagelijks en algemeen bestuur vastgelegd.

Het bestuur is aangesloten bij Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.

Leden

De leden van de schoolvereniging helpen het onderwijs en de identiteit van de scholen te waarborgen. Ouders die de grondslag van de vereniging van harte onderschrijven, kunnen lid worden. Het lidmaatschap gaat in wanneer

  • ouders zich schriftelijk hebben aangemeld bij het bestuur;
  • het bestuur hen heeft toegelaten;
  • ouders een jaarlijkse contributie willen betalen.

Ouders die lid willen worden, kunnen daarvoor op een van de scholen een formulier ophalen. Het lidmaatschap geldt per persoon. Dus in één gezin kunnen beide ouders/verzorgers lid zijn van de schoolvereniging. De contributie bedraagt € 12,50 per persoon per jaar. Met deze gelden bekostigt de vereniging haar noodzakelijke uitgaven. Ouders kunnen lid blijven ook wanneer hun kinderen de basisschool hebben verlaten.

Om meer informatie over onze vereniging te vinden, dan kunt u de website van de vereniging bezoeken.

Naar de website van de vereniging